• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Статут закладу

/Files/images/Отсканированный документ.jpg


Затверджено

рішенням Тальнівської
районної ради від______________20__ р.
Голова районної ради
___________С.О.Осипенко

С Т А Т УТ

Папужинського навчально-виховного комплексу „дошкільний навчальний заклад −

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”

Тальнівської районної ради

Черкаської області

Погоджено

Начальник відділу освіти

Тальнівської райдержадміністрації
__________________В.М.Синьогуб
_________________20__ р.

20413 Україна

Черкаська область

Тальнівський район

с. Папужинці

вул. Шкільна,4

тел. (04731) 9-13-37

І. Загальні положення

1.1.Папужинський навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад − загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ” Тальнівської районної ради Черкаської області утворений шляхом перетворення Папужинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Папужинці та є його правонаступником, знаходиться у комунальній власності (рішення районної ради № 21-6 від 18.01.2002 року « Про районну комунальну власність сільських загальноосвітніх шкіл).

1.2. Юридична адреса комплексу :

20413
Черкаська область
Тальнівський район
с. Папужинці
вул. Шкільна,4 тел. (04731) 9-13-37

1.3.Папужинський навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад − загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ” (далі − комплекс) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4.Власником комплексу є Тальнівська районна рада. Власник через відділ освіти Тальнівської районної державної адміністрації здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, землю, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей. Затверджує статут комплексу, вносить до нього зміни в разі потреби та здійснює інші дії.

1.5.Головною метою комплексу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.

1.6.Головним завданням навчального комплексу є :

 • створення умов для здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти на рівні не нижчому від Державних стандартів;

 • виховання морально і фізично здорового покоління;

 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості,творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися;

 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв української нації;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров`я, як найвищої соціальної цінності.

1.7.Діяльність комплексу базується на Конституції України, законах

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенні про навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад − загальноосвітній навчальний заклад”, інших документах і законах держави та на цьому Статутові.

Діяльність комплексу базується на:

 • принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об`єднань;

 • взаємозв`язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання;

 • рівності прав кожної дитини та умов для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку:

 • органічному зв`язку з національною історією, культурою і традиціями;

 • диференціації змісту і форм освіти;

 • науковості та розвиваючого характеру навчання, безпечності і різноманітності;

 • поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.8.Комплекс самостійно приймає і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

1.9.Комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту;

створення безпечних і нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у т.ч. зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10.У комплексі відповідно до Конституції України і Закону України „Про мови” визначена українська мова навчання.

1.11.Комплекс складається з двох підрозділів − дошкільного та шкільного і має право :

 • користуватися пільгами, передбаченими державою;

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

 • визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної, науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

 • визначати контингент учнів;

 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування молодих учителів;

 • створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

 • здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів чи господарським способом;

 • поєднувати свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій, як в Україні , так і за її межами.

На основі встановлених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нормативів фінансування здобуття загальної освіти у комплексі встановлюється відповідна мережа груп, класів, додаткові і факультативні заняття.

1.12.У комплексі створені і функціонують методичні об`єднання :

Методичне об’єднання учителів початкових класів і вихователя різновікової групи;

Методичне об’єднання учителів предметників;

Методичне об’єднання класних керівників;

1.13. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку, учнів, обстеження та відповідні умови для його організації забезпечується власником і здійснюється діючими медичними закладами.

1.14. Взаємовідносини комплексу з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Комплекс проводить свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи, в яких відображуються найголовніші питання роботи даного комплексу, визначаються його перспективи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі є Програми розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У шкільному − робочий навчальний план, який складається на основі Типових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України з їх конкретизацією варіативної частини та профілю навчання.

Організація навчально-виховного процесу у комплексі здійснюється відповідно до положень про дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади та інших нормативних документів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.Робочий навчальний план комплексу погоджується радою комплексу і затверджується відділом освіти Тальнівської райдержадміністрації.У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та занять у старшій дошкільній групі, режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану закладу педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають грифи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні Державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

У комплексі варіативність загальної середньої освіти забезпечуєтьсянаявністю в її змісті таких компонентів:державного (визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України), шкільного (визначається комплексом з урахуванням інтересів і побажань учнів, їх батьків та можливостей навчального закладу).

2.4. Комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, складання екзаменів екстерном.

2.5. Прийом дітей до дошкільного підрозділу комплексу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, чорнобильського посвідчення (копія, якщо є).

Відрахування дитини з дошкільного підрозділу комплексу може здійснюватись:

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі даного типу.

Зарахування до шкільного підрозділу закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх − заяви батьків чи осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії) , паспорта (для повнолітніх), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Таке переведення здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка , затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та за бажанням батьків.

2.6. У комплексі для учнів 1-4 класів за бажанням батьків та за умови кадрового забезпечення при відповідній матеріально-технічній базі створюються групи продовженого дня. Зарахування і відрахування дітей в них здійснюється наказом директора на підставі заяв батьків чи осіб, які їх замінюють.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється комплексом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і розпочинаються 1 вересня у День Знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

2.8. Відволікання учня від навчальних занять на інші види діяльності забороняється крім випадків, передбачених законодавством України.

2.9. За погодженням з відділом освіти Тальнівської райдержадміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю комплексу щорічно радою комплексу затверджується графік канікул для учнів, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроку у першому класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, всіх інших класах - 45 хвилин. У старшій і різновіковій дошкільних групах тривалість занять визначається відповідно до віку дітей. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Тальнівської райдержадміністрації та Тальнівської районною державною санітарно-епідеміологічною службою України.

2.11. Щоденна кількість та послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з радою комплексу, профспілковим комітетом і затверджується директором. Крім різних форм навчальних занять, у комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів та обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі встановлюється така система оцінювання навчальних досягнень учнів : 1-й клас – словесна, 2-9-і класи – балами :

1-й рівень, початковий – 1-3 бали;

2-й рівень, середній - 4-6 балів;

3-й рівень, достатній - 7-9 балів;

4-й рівень, високий - 10-12 балів.

Оцінка в балах виставляється за тему, семестр, рік, атестацію, підсумкова. У документі про освіту (табель успішності, свідоцтво) вносяться бали відповідно до запровадженої дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.14. Семестрові, річні, атестаційні та підсумкові оцінки оголошуються класним керівником або головою атестаційної комісії.

2.15. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року. За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий табір (75 днів).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів /вихованців/, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (яка діє на момент переводу) та чинним законодавством України в галузі освіти.

2.17. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення учнів з української мови, читання, математики, іноземної мови та предмету відповідно до навчального профілю.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту середньої освіти здійснюється шляхом проведення державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (яке діє на момент атестації).

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь комплексу, видається відповідний документ про освіту :

 • по закінченню початкової школи - табель успішності;

 • по закінченню основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.

ІІІ. Учасники навчально – виховного процесу

3.1. Учасниками навчально – виховного процесу у комплексі є : діти дошкільного віку та учні, керівники, педагогічні працівники, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки та особи, які їх замінюють .

3.2. Права та обов’язки учасників навчально – виховного процесу визначаються чинним законодавством та даним Статутом .

3.3. Діти комплексу мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

 • на користування навчально –матеріальною базою навчального закладу;

 • на доступ до інформації в усіх галузях знань;

 • брати участь у всіх видах науково – практичної діяльності, конференціях,олімпіадах, виставках тощо;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування у комплексі;

 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально – виховного процесу, дозвілля учнів;

 • брати участь в клубах, гуртках, групах за інтересами;

 • на захист від будь – яких форм експлуатації, психічного та фізичного насилля, що порушують права чи принижують гідність учнів;

 • на безпечні та нешкідливі умови праці, навчання та виховання;

 • на вільне виявлення поглядів та переконань;

 • на переатестацію з навчальних предметів;

 • на доступність і безоплатність освіти.

3.4. Діти комплексу зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

підвищувати свій загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог даного Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитися до державного і громадського майна;

дотримуватись законодавства, моральних і етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не забороняється чинним законодавством;

дотримуватися правил техніки безпеки і особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників та інші трудові відносини регулюються законом України «Про загальну середню освіту», Кодексом Законів про працю та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, засоби навчання, не шкідливі для здоров’я учнів;

брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу, заходах , пов’язаних з організацією навчально – виховного процесу;

на соціальне і матеріальне забезпечення згідно законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами об’єднань громадян, діяльність яких не пов’язана з порушенням законів;

на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу комплексу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної

символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі всерозуміння, миру, злагоди між всіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь – яких форм фізичного або психічного насильства,

запобігати вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність,

загальну і політичну культуру, виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У комплексі проводиться обов’язкова атестація педагогічних працівників.

Атестація здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.10. Педагогічні працівники, які постійно порушують Статут, Правила внутрішкільного розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору або які за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників комплексу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку комплексу.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

обирати та бути обраними до батьківського комітету та ради комплексу;

звертатись до органів управління освітою, адміністрації комплексу, органів

громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

брати участь в заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально–технічної бази комплексу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування комплексу та у відповідних державних та судових органах.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти та зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти,милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, мови, поваги до національної культури, історії, цінностей інших народів;

виховувати у дитини повагу до законів, прав, свобод, людини;

У разі невиконання батьками обов’язків, передбачених законодавством, комплекс може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб перед законом.

3.14. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в комплексі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами та гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально–технічної бази, фінансовому забезпеченню комплексу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь у організації навчально–виховного процесу;

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися Статуту комплексу;

виконувати накази та розпорядження керівника комплексу, рішення

органів громадського самоврядування;

захищати учнів від всяких форм фізичного і психічного насильства;

пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання тютюну, алкоголю, наркотиків, тощо.

ІV. Управління комплексом

4.1. Управління комплексом здійснюється власником та відділом освіти Тальнівської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво комплексом здійснює його директор.

4.2. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста чи магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки . Директор комплексу призначється та звільняється з посади відділом освіти та погоджується відповідно до чинного законодавства. Призначення та звільнення заступника директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.3. Директор комплексу:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної, базової середньої освіти,

визначених Законами України „Про дошкільну освіту”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та забезпечення рівня дошкільної, базової загальної середньої освіти у межах вимог до її змісту і обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю комплексу;

діє від імені закладу, представляє його в усіх державних і інших органах, установах, організаціях;

розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами комплексу і відповідає за збереження матеріально-технічної бази;

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує

раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм,рівнем досягнення учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експерементальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановленні терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном, коштами, видає у межах компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників комплексу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, власниками, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.4. Вищим органом громадського самоврядування комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції ) з правом вирішального голосу обирають від таких трьох категорій: працівників комплексу – зборами трудового колективу, учнів комплексу другого ступеня – класними зборами, батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів від працівників навчального закладу- 7,учнів- 7, батьків і представників громадськості - 7.Термін їх повноважень становить 1 рік.Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх депутатів. Скликати збори мають право : голова ради комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор комплексу, власник.

Загальні збори:

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

розглядають питання навчально – виховної роботи, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.5.У період між загальними зборами діє рада комплексу.

4.5.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління комплексом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.5.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними установами;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в комплексі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і удосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положеньчинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та комплексом з метою забезпечення єдності навчального процесу.

4.5.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами комплексу відкритим або таємним голосуванням.Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.На чергових виборах склад ради оновлюється.

4.5.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися головою або з ініціативи директора комплексу, власника, а також членами ради.Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради .Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.У разі незгоди адміністрації комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування адміністрації, профспілкового комітету комплексу.

4.5.5. Очолює раду комплексу голова, який обирається зі складу ради. Голова може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності комплексу, пов’язаної організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.5.6. Рада комплексу :

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи комплексу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту комплексу;

затверджує режим роботи комплексу;

сприяє формуванню мережі класів комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної і позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які заміняють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним

обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи комплексу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально–виховного процесу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально–виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.6. При комплексі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти піклувальна рада.

4.6.1. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадської до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6.2. Основними завданнями піклувальної ради є :

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами,установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у комплексі;

 • зміцнення навчально–виробничої, матеріально–технічної, спортивної,корекційно – відновної та лікувально – оздоровчої бази комплексу;

 • організація змістового дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання ;

 • запобігання дитячій бездоглядності ;

 • сприяння працевлаштування випускників комплексу;

 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

 • всебічне зміщення зв’язків між родинами учнів та комплексом.

4.6.3.Піклувальна рада формується у складі осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах .Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально – виховний процес (відвідування уроків, тощо) без згоди керівника комплексу.

4.6.4. Піклувальна рада діє на засадах :

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України , самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік . Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.Засідання піклувальної ради є правомірними , якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.Рішення піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів.Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.Рішення піклувальної ради в 7 – денний термін доводяться до відома колективу комплексу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.6.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.З числа членів піклувальної ради також обирають заступник, секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

вивчає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.6.6. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника комплексу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази комплексу;

 • залучати додаткові джерела фінансування комплексу;

 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази комплексу;

 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи комплексу, з метою сприяння їх вирішення у встановленому порядку;

 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входятьпредставники громадськості, педагогічного колективу, батьки, або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів встановлюється на підставі законодавства директором комплексу і затверджується відділом освіти Тальнівської районної державної адміністрації.Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У комплексі створюється постійно діючий дорадчий орган –педагогічна рада.Головою педагогічної ради є директор комплексу.

Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні ;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально –виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників комплексу.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.Члени педагогічної ради мають право вносити на розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.10. У комплексі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально – технічна база

5.1. Матеріально–технічна база включає споруди, будівлі, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності комплексу.

5.2. Майно комплексу належить йому на правах повного господарського відання відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту комплексу та укладених ним угод.

5.3. Комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані комплексу внаслідок порушення його майнових прав юридичними та фізичними особами відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально–виховного процесу база комплексу складається із навчальних кабінетів, майстерні, спортивного залу, актового залу, ігрової кімнати, спальні та класу для занять дітей дошкільної групи, їдальні, приміщення для обслуговуючого персоналу, котельні, архіву тощо.

5.6. Відповідно до рішення сільської ради с. Папужинці, від 15.09.1974 р. №9 для проведення навчально-дослідної роботи, виділено ділянку площею 0,3 га.

5.7. Відповідно рішення виконавчого комітету Тальнівської районної ради народних депутатів від 22.11.1990 року №214 «Про передачу земель сільських населених пунктів у відання міської та сільських Рад народних депутатів» комплекс має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VІ. Фінансово–господарська діяльність

6.1. Фінансово–господарська діяльність комплексу здійснюється на основі кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису комплексу є:

 • кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

 • кошти фізичних та юридичних осіб;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;

 • доходи від реалізації продуктів навчально–виробничих майстерень,навчально–дослідних ділянок, підсобного господарства, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

6.3. Кошти комплексу витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується начальником відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації.Контроль за правильним використанням коштів здійснює відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації згідно з чинним законодавством.

6.4. Комплекс має право:

• на придбання та оренду необхідного обладнання, землі та інших матеріальних ресурсів;

• користуватися послугами будь–якого підприємства, установи, організації, юридичної або фізичної особи;

• фінансування за рахунок власних надходжень на заходи, що сприяютьполіпшенню соціально–побутових умов колективу;

• передавати в оренду закріплене за комплексом майно, землю та інші матеріальні ресурси;

• створювати власне підсобне господарство та вести господарську діяльність з метою отримання додаткових коштів.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в комплексі визначаються законодавством та нормативно–правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний комклекс.

6.6. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації.

6.7. Звітність про діяльність комплексу встановлюється відповідно до законодавства.

VІІ. Міжнародне співробітництво

7.1. Комплекс за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. Контроль за діяльністю комплексу

8.1. Державний контроль за діяльністю комплексу здійснюється з метою реалізації єдиної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, власник та відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.4. У період між атестаціями проводиться перевірка (інспектування) комплексу з питань, пов’язаних з його навчально–виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально–виховної роботи, але не частіше одного–двох разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально–виховного діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

ІХ. Реорганізація або ліквідація комплексу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію комплексу приймає власник комплексу.

Реорганізація комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником . У випадку ліквідації за рішенням господарського суду –– ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління комплексом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комплексу, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.3. У випадку реорганізації права та обов’язки комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4. Комплекс вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту внесення запису до державного реєстру.

9.5.У разі виникнення потреби до даного Статуту можуть вноситись зміни і доповнення. Внесення змін і доповнень проводиться власником згідно з чиним законодавством.


Директор навчально- виховного комплексу _______________ О.В. Лисаченко

Кiлькiсть переглядiв: 82